آیا مشکلی در عملکرد سایت مشاهده کرده اید؟

کلاریکو - عکس
شانست را امتحان کن.

در صورتی که بیش از 20 مشکل را شناسایی کردید و این مشکلات را به ما گزارش کنید یک کوپن تخفیف به ارزش 200 هزار تومان از طرف بازار نساجی ایران هدیه می گیرید.

این موضوع صرفاً شامل مشکلات فنی در وبسایت می باشد.

مشکلات فنی مورد نظر شامل موارد زیر است:

1- خطاها

2- پیام های اشتباه

3- اشتباه های تایپی

4- لینک های اشتباه