ساختارهای تاری پودی Woven fabrics بیشترین کاربرد را در تاریخ تولید منسوجات داشته اند. پارچه های تاری پودی متداول، به وسیله در هم قرار گرفتن دو مجموعه نخ عمود بر هم ساخته می شوند. نخ هایی که در طول پارچه قرار گرفته اند تار Warp or End و نخ هایی که در عرض پارچه قرار گرفته اند پود Weft or Picks نامیده می شوند.به تعداد نخ های تار و پود در واحد طول به ترتیب تراکم تار  Warp densityو تراکم پودWeft density اطلاق می شود. در هم قرار گرفتن نخ های تار و پود در پارچه های تاری پودی به روش های مختلفی انجام شده که به آن طرح بافت Weave Structure  گفته می شود. تجعد Crimp نسبت طول نخ مصرفی به طول پارچه ای بوده که نخ می پیماید. این پارامتر بروی کسر حجمی الیاف، ضخامت پارچه و خصوصیات مکانیکی پارچه تاثیر می گذارد. ضریب پوشش Cover factor، کسری از مساحت پارچه بوده که توسط نخ پوشیده شده است. دانسیته سطحی پارچه Fabric area density  و ضریب پوشش بروی استحکام کششی، ضخامت، مقاومت خمشی، پایداری ابعادی، تخلخل و مقامت سایشی تاثیرگذار می باشد. ساده ترین ساختار تاری پودی، بافته تافته Plain weave بوده که نخ های تار و پود به طور متناوب در یکدیگر درگیر می شوند .

 

 

 

weavePlain

کوچکترین تکرار بافت تافته در جهت تار و پود 2 می باشد. بافت سرژه Twill weave و ساتین Satin weaveنیز از جمله ساختارهای متداول دیگری بوده که برای تولید پارچه های تاری پودی استفاده می شوند.

بافت سرژه ساختاری بوده که خطوط مورب بروی سطح پارچه ایجاد میکند. جهت خطوط مورب که در راستای نخ های تار دیده شده، می تواند از قسمت بالا به سمت چپ یا راست امتداد یافته و کج راه های S یا Z ایجاد نماید.

Twill-weave

بافت سرژه به نسبت بافت تافته با در نظر گرفته ویژگی های ساختاری مشابه دارای نخ های شناور بلندتر، بافت رفتگی کمتر و ساختار بازتری می باشند.

 

کوچکترین تکرار بافت سرژه در جهت تار و پود 3 می باشد. ساختار های سرژه متنوع بوده ولی کاربرد فنی آنها محدود به بافت های سرژه ساده Simple Twills می شود.

بافت ساتین ساختاری است که بافت رفتگی آن به گونه ایی است که سطح پارچه را به سطحی صاف و عاری از خطوط کج راه تبدیل می کند. توزیع بافت رفتگی تا حد امکان  تصادفی بوده تا مانع از ایجاد خطوط کج راه شود. کوچکترین تکرار بافت ساتین 5 می باشد در حالی که متداول ترین بافت های ساتین دارای تکرارهای 5 و 8 هستند.

Satin-weave

بافت ساتین دارای 5 نخ تار، علی رغم داشتن ضریب پوشش متوسط، پارچه مستحکمی Firm fabric ایجاد نموده که معمولا برای کاربرد های فنی مورد استفاده قرار می گیرد.

مرجع تخصص صنایع نساجی ایران (TEXTILEDB)