در دهه‌های اخیـر، رویکـرد جدیـد و مهمی در سازمان ها برای مـدیریت زنجیـره تامین مطـرح شـده اسـت، تقویت و گسترش ارتباطات بـا تامین‌کننـدگان در بستر فناوری اطلاعات به کـل زنجیـره‌ی تامین از تهیـه‌ی مـواد اولیـه تـا مصرف‌کننده‌ی نهایی به‌منظور حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی، دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش زمان و هزینه‌های عملیاتی، مسطح‌سازی ساختار زنجیره تامین، افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری زنجیره تامین معطوف شده است، به‌طوری‌کـه بتوانـد امکان افزایش رضایت مشتری و کـاهش هزینـه‌هـا را فـراهم آورد.

     انتخاب یک فروشنده‌ی مناسب برای کالایی که یک شرکت قصد خرید آن را دارد، در هزینه‌های آن شرکت تاثیر مستقیم و زیادی دارد. بنابراین لازم است برای انتخاب درست تامین‌کننده مراحلی را بگذرانند تا به انتخاب خود اطمینان پیدا کنند و سپس خرید خود را از فروشنده‌ی انتخاب‌شده انجام بدهند.  

     نقش بازار نساجی ایران

     بازار نساجی ایران با بهره گیری از بستر فناوری اطلاعات با فراهم کردن معیارهای که برای مصرف کننده نهایی در انتخاب تامین کنندگان مهم می باشند شرایط را برای بهتر دیده شدن تامین کنندگان فراهم کرده است بخشی ازا این معیارها به شرح زیر هستند:

     - مقایسه قیمت ها؛

     - تضمین کیفیت کالا؛

     - شرایط و زمان و روش تحویل کالا؛

     - سهولت و سادگی؛

     - شرایط و نحوه‌ی پرداخت پول؛

     - قوانین بازگرداندن کالا؛

     - مرجع رسیدگی در اختلافات.

     کلاریکو - متن - تصویر