کانال گفتگوی زنده تیم پشتیبانی فنی بازار نساجی ایران

آمار

Happy face

50.0 %

Neutral face

25.0 %

Sad face

25.0 %

این 4 آخرین بازخوردها

تیم پشتیبانی فنی بازار نساجی ایران / 33 تیم پشتیبانی بازار نساجی ایران / 22 تیم پشتیبانی بازار نساجی ایران / 20 تیم پشتیبانی بازار نساجی ایران / 19

تیم

مدیر سیستم
مدیر سیستم